BMW M Quad-Motor EVs Gunakan ECU Radikal “Hand of God”.

BMW M Quad-Motor EV menggunakan ECU “Tangan Tuhan” yang radikal